کیت رویال ژلی ژوان

دسترسی: موجود در انبار

150,000 تومان


  • حاوی ژل رویال ملکه زنبور عسل با خاصیت جوان کنندگی خارق العاده
  • حاوی ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ
  • حاوی ﻋﺼﺎره ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻮﺑا , آﻟﻮﺋﻪ ورا , ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻨﺪم و ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ
  • غنی از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E و ﭘﺎﻧﺘﻨﻮل
  • حاوی یک عدد فوم شستشو و یک عدد کرم

موجود در انبار

اضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
به اشتراک بگذارید:

کیت رویال ژلی ژوان:

کیت رویال ژلی ژوان شامل محصولات زیر است:

۱-ﻓﻮم ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺻﻮرت روﯾﺎل ژﻟﯽ:

ﻓﻮم ﺷﺴـﺘﺸﻮی ﺻﻮرت روﯾﺎل ژﻟـﯽ ژوان ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻼﯾﻢ آراﯾﺶ و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ، ﺣﺎوی ژل روﯾﺎل و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻐﺬﯾﻪ و رﻃﻮﺑﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺷﺴﺘﺸﻮی اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻓﻮم ﺷﺴﺸﻮی روﯾﺎل ژﻟﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮم روﯾﺎل ژﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

۲-ﮐﺮم روﯾﺎل ژﻟﯽ:

ﮐﺮم روﯾﺎل ژﻟﯽ ژوان ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻼژن و اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﭼﺮوک ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺷﺪه و از ﺟﻮاﻧﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

مکانیسم اثر:

کیت رویال ژلی ژوان ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻮم ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺻﻮرت روﯾﺎل ژﻟﯽ و ﮐﺮم ﺿﺪ ﭼﺮوک روﯾﺎل ژﻟﻰ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ روزاﻧﻪ از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺟﻮان ﺳﺎزی آن اﺳﺖ. ﻃﺮاﺣﻰ کیت رویال ژلی ژوان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ: . ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت درﻣﺎﻧﻰ ژل روﯾﺎل را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ.۱ . اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ ﻣﺤﺼﻮل و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ آن در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده.۲ . اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ژل روﯾﺎل و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮى آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ روز اﻧﮑﭙﺴﻮﻟﻪ ﺳﺎزى.

ژل روﯾﺎل ﭼﯿﺴﺖ؟(قسمت اول)

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻮرد ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺒﻮر ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ، رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ روزاﻧﻪ او ﯾﻌﻨﯽ ژل روﯾﺎل اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻐﺬﯾﻪ روزاﻧﻪ از ژل روﯾﺎل، او ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻠﮑﻪ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ، ﻗﺪرت ﺑﺎروری ﺑﺎﻻ، ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ۵ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎﯾﯽ آب و ﻫﻮاﯾﯽ و اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ زﻧﺒﻮر ﻣﻠﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺒﯿﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺮ اﺳﺖ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ژل روﯾﺎل ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﭘﯽ ژﻧﺘﯿﮑﯽ در زﻧﺒﻮر ﻣﻠﮑﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد. ژل روﯾﺎل ﯾﮑﯽ از ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در اﻓﺮادی ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ى ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

ژل روﯾﺎل ﭼﯿﺴﺖ؟(قسمت دوم)

اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺪد ﻫﯿﭙﻮﻓﺎرﻧﮋﯾﺎل زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺎوی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﮐﺪﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ژن ﻫﺎ ﮔﺮدد. ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﮐﻪ “اﭘﯽ ژﻧﺘﯿﮏ” ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از ژل روﯾﺎل در درﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ، ﻧﺤﻮه ﻋﻤﮑﻠﺮد ژل روﯾﺎل ﻃﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان ژاﭘﻨﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ۲۰۱۱ﺳﺎﻟﯿﺎن در ﻫﺎﻟﻪ ای از اﺑﻬﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد. در ﺳﺎل ﺗﻤﺎﯾﺰ زﻧﺒﻮر ﻣﻠﮑﻪ از ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺤﺖ ﻧﺎم روﯾﺎﻻﮐﺘﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺸﺮات و ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ روﻧﺪ ﭘﯿﺮی ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد. ژل روﯾﺎل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﻰ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ از اﺳﯿﺪﻫﺎى آﻣﯿﻨﻪ، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ، ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪارت ﻫﺎ، آﻧﺘﻰ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎ، و ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎى ﺟﻮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.

ویژگی ها:

  • حاوی ژل رویال ملکه زنبور عسل با خاصیت جوان کنندگی خارق العاده
  • حاوی ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ
  • حاوی ﻋﺼﺎره ﻫﺎی ﺟﻮﺟﻮﺑا , آﻟﻮﺋﻪ ورا , ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻨﺪم و ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ
  • غنی از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E و ﭘﺎﻧﺘﻨﻮل
  • حاوی یک عدد فوم شستشو و یک عدد کرم

درباره شرکت:

نام الارو مخفف سه کلمه زن، رودخانه و آب است. این برند سال ۲۰۰۷ در جنوب فرانسه شهر آنژه متولد شده و تمامی مواد به کار رفته در محصولات آن دارای تأییدیه کیفی اروپا است. کیفیت و کارایی بالای محصولات، مهم‌ترین شعار و خواسته لابراتوار وناژ است. وناژ با بیش از ۴۰ سال سابقه در تحقیق و تولید محصولات آرایشی و بهداشتی از پیشگامان سلامتی و زیبایی در جهان است و تمام تجربه و دانش خود را با بهترین مواد اولیه برای سلامتی و زیبایی هر چه بیشتر شما در الارو به کار خواهد گرفت. وناژ ﻋﻼوه ﺑﺮ فرانسه ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪى در ﮐﺎﻧﺎدا و ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻧﯿﺰ دارد.

سایر محصولات الارو را اینجا مشاهده کنید.

کشور سازنده:

فرانسه

نوع پوست:

همه انواع پوست

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کیت رویال ژلی ژوان”