تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
40%
  • حاوی ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ
  • حاوی ﻋﺼﺎره ﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ: روﻏﻦ ﺟﻮﺟﻮﺑا , ﻋﺼﺎره آﻟﻮﺋﻪ ورا , ﻋﺼﺎره ﺟﻮاﻧﻪ ﮔﻨﺪم , ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ
  • غنی از وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ E و ﭘﺎﻧﺘﻨﻮل

250,000 تومان 150,000 تومان

مقایسهاضافه کردن به لیست علاقه مندی ها
به اشتراک بگذارید:
موجود در انبار

کیت رویال ژلی ژوان:

کیت رویال ژلی ژوان شامل محصولات زیر است:

۱-ﻓﻮم ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺻﻮرت روﯾﺎل ژﻟﯽ: ﻓﻮم ﺷﺴـﺘﺸﻮی ﺻﻮرت روﯾﺎل ژﻟـﯽ ژوان ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻼﯾﻢ آراﯾﺶ و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎ، ﺣﺎوی ژل روﯾﺎل و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻐﺬﯾﻪ و رﻃﻮﺑﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺷﺴﺘﺸﻮی اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﻓﻮم ﺷﺴﺸﻮی روﯾﺎل ژﻟﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮم روﯾﺎل ژﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

۲-ﮐﺮم روﯾﺎل ژﻟﯽ: ﮐﺮم روﯾﺎل ژﻟﯽ ژوان ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻼژن و اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﭼﺮوک ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺷﺪه و از ﺟﻮاﻧﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

کیت رویال ژلی ژوان ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻮم ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺻﻮرت روﯾﺎل ژﻟﯽ و ﮐﺮم ﺿﺪ ﭼﺮوک روﯾﺎل ژﻟﻰ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ روزاﻧﻪ از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺟﻮان ﺳﺎزی آن اﺳﺖ. ﻃﺮاﺣﻰ کیت رویال ژلی ژوان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ: . ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت درﻣﺎﻧﻰ ژل روﯾﺎل را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ.۱ . اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ ﻣﺤﺼﻮل و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ آن در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده.۲ . اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ژل روﯾﺎل و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮى آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ روز اﻧﮑﭙﺴﻮﻟﻪ ﺳﺎزى.

ژل روﯾﺎل ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻣﻮرد ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺒﻮر ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ، رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ روزاﻧﻪ او ﯾﻌﻨﯽ ژل روﯾﺎل اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻐﺬﯾﻪ روزاﻧﻪ از ژل روﯾﺎل، او ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻠﮑﻪ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮ، ﻗﺪرت ﺑﺎروری ﺑﺎﻻ، ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ۵ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎﯾﯽ آب و ﻫﻮاﯾﯽ و اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ زﻧﺒﻮر ﻣﻠﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺷﺒﯿﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺮ اﺳﺖ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ژل روﯾﺎل ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﭘﯽ ژﻧﺘﯿﮑﯽ در زﻧﺒﻮر ﻣﻠﮑﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد. ژل روﯾﺎل ﯾﮑﯽ از ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در اﻓﺮادی ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ى ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺪد ﻫﯿﭙﻮﻓﺎرﻧﮋﯾﺎل زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺎوی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﮐﺪﻫﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ژن ﻫﺎ ﮔﺮدد. ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﮐﻪ “اﭘﯽ ژﻧﺘﯿﮏ” ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از ژل روﯾﺎل در درﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ، ﻧﺤﻮه ﻋﻤﮑﻠﺮد ژل روﯾﺎل ﻃﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان ژاﭘﻨﯽ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ۲۰۱۱ﺳﺎﻟﯿﺎن در ﻫﺎﻟﻪ ای از اﺑﻬﺎم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد. در ﺳﺎل ﺗﻤﺎﯾﺰ زﻧﺒﻮر ﻣﻠﮑﻪ از ﺳﺎﯾﺮ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺤﺖ ﻧﺎم روﯾﺎﻻﮐﺘﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮ روی ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺸﺮات و ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ روﻧﺪ ﭘﯿﺮی ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد. ژل روﯾﺎل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﻰ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ از اﺳﯿﺪﻫﺎى آﻣﯿﻨﻪ، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ، ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪارت ﻫﺎ، آﻧﺘﻰ اﮐﺴﯿﺪان ﻫﺎ، و ﭘﭙﺘﯿﺪﻫﺎى ﺟﻮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.

درباره شرکت:

ﺑﺮﻧﺪ ژوان ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮى از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ ژل روﯾﺎل و ﺗﻠﻔﯿﻖ آن ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﺎى ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺶ ﻃﺒﯿﻌﻰ، ﮐﯿﺖ روﯾﺎل ژﻟﯽ را ﺑﺮاى ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن زﯾﺒﺎﯾﻰ ﻃﺒﯿﻌﻰ و ﺟﻮان ﺳﺎزى ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻠﻖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

کشور سازنده:

فرانسه

نوع پوست:

همه انواع پوست

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کیت رویال ژلی ژوان”

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.